મરચીમાં આવતો રોગ ફાયટોપ્થોરા બ્લાઈટ

મરચીની ખેતી પાળા  ઉપર એટલે કે રેઈઝબેડ ઉપર ન થાય તો મરચીમાં આવતા રોગો વધે છે.  મરચીમાં ૧૪ પ્રકારની ફૂગ, ૧૬ પ્રકારના વાયરસ, પાંચ  પ્રકારના બેક્ટેરિયા, એક નીમેટોડ અને ૬ પ્રકારની જીવાતોનો ઉપદ્રવ રહે છે. મરચીમાં આ રોગથી ખુબ મોટું નુકશાન થાય છે. ડમ્પિંગ ઓફ સિવાય ફાયટોપ્થોરાથી પણ ખુબ મોટું નુકશાન થાય છે

૧.  ડમ્પિંગ ઓફ   (વાંચવા અહી ક્લિક કરો)

૨. ફાયટોપથોરા બ્લાઈટ :  મરચીના પાકમાં જોવા મળતો આ રોગ સૌથી નુકશાનકારક રોગ  છે જેને ફાયટોપ્થોરા બ્લાઈટ કહે છે 

 
ફાયટોપથોરા બ્લાઈટ એટલે સુકારો જે ફાયટોપથોરા ફૂગના લીધે થાય છે. ઉપદ્રવિત છોડના મૂળ, થડ, પાન, ફળ ઉપર કાળો ડાઘ પડે છે, છોડ ઉભો સુકાય છે, પાંદડા પર પહેલા ડાર્ક ગ્રીન ડાઘ પડે છે પછી તે મોટા થાય છે. ફળ ઉપર ઘાટા ડાઘ પડે, પાણી પોચા થાય, સફેદ ફૂગના સ્પોર જોવા મળે, પાન ખરી પડે છે.  પાણી જે તરફ વહેતું હોય તે તરફ રોગ આગળ વધતો દેખાઈ છે.
શું કરવું ? 

વાતાવરણ માં સતત ભેજ હોય, પાણી ભરાય રહેતું હોય, પાણી સાથે રોગ આગળ વધતો દેખાતો હોય , બાજુના ખેતરમાં રોગ હોય અને વરસાદનું પાણી ત્યાંથી તમારા ખેતરમાં આવે તો તમારા ખેતરમાં પણ રોગ આગળ વધે છે…. ૨૪ સેન્ટીગ્રેડ થી ૩૩ સેન્ટીગ્રેડ વાળા હવામાનમાં આ રોગ વધુ ફેલાય, તમારા ચંપલ અને ખેતીના સાધનો સાથે આ રોગના જીવાણું ચોટીને પણ તમારા ખેતરમાં આ રોગ આગળ વધી શકે.
નીચેની દવાનું ડ્રેન્ચિંગ કરો. 
  1. એલીએટ ૩૫ ગ્રામ/પંપ                     અથવા
  2. પ્રોફીલર ૩૫ ગ્રામ / પંપ                    અથવા
  3. મેલોડી ડુઓ  ૫૦ ગ્રામ / પંપ             અથવા
  4. ઇન્વેકશન ૨૫/પંપ                           અથવા
  5. રીડોમિલ ગોલ્ડ  ૫૦ ગ્રામ / પંપ

@સાભાર કૃષિ વિજ્ઞાન

ચિત્ર પ્રતીકાત્મક છે –  માહિતી સંકલિત કરેલ છે. 

Related posts

Leave a Comment