ફાર્મ ટેકનોલોજી : આવરણ (મલ્ચીંગ)

આવરણ (મલ્ચીંગ)

વધુ વાંચવા માટે કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો. 

#mulching #farmtechnology #agriculture

Related posts

Leave a Comment