રાસી સીડ્સ – વધુ વિગત માટે સીધો સંપર્ક કરો ઈમેજ ઉપર ક્લિક કરો.

રાસી સીડ્સ – વધુ વિગત માટે સીધો સંપર્ક કરો ઈમેજ ઉપર ક્લિક કરો.

રાસી કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. જુદી જુદી કપાસની જાતોના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો અને ખેડૂત સાથે વાત કરો  અંતે ખેડૂત ખેડૂતને શીખવે છે. 

અજીત સીડ્સ.

અજીત કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. આ વર્ષે કપાસ ની ખેતી માં ગુલાબી ઈયળથી બચવા ક્યાં બીજની પસંદગી, ક્યા અંતરે વાવેતર અને ક્યારે ફેરોમોન ટ્રેપ મુકવા તેની વૈજ્ઞાનિક માહિતી મેળવવા અજીત સીડ્સના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો. અને તમારી કપાસની ખેતી બદલી નાખો.        107 total views

 107 total views

૧૫મો કપાસ બીજ પસંદગી વિશેષાંક 2020

૧૫મો કપાસ બીજ પસંદગી વિશેષાંક 2020

ગુજરાતના હજારો ખેડૂતો માટે ખાસ  કૃષિ વિજ્ઞાન કપાસ બીજ પસંદગી વિશેષાંક બધા ખેડૂત મિત્રો ફ્રી  વાંચી શકશે વાંચો એપ્રિલનો અંક ઘેર બેઠા  ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો 

જી એમ પપૈયા

જી એમ પપૈયા

પોતાની શાકભાજીની બ્રાંડ | ફળમાખી અને ફૂદાની હાજરી પૂરશે નવી ટેકનોલોજી ડ્રોન ટેકનોલોજીની એકયુરેટ મદદ #શાકભાજી @krushivigyan #agriculture #krushivigyan #stayhome