જી એમ પપૈયા

પોતાની શાકભાજીની બ્રાંડ |
ફળમાખી અને ફૂદાની હાજરી પૂરશે નવી ટેકનોલોજી
ડ્રોન ટેકનોલોજીની એકયુરેટ મદદ

#શાકભાજી @krushivigyan #agriculture #krushivigyan #stayhome

Related posts

Leave a Comment