આજે ભૂગોળને ઈતિહાસ બનાવવાનો સમય છે.

આજે જ્યારે આખી દુનિયા ઘરોમાં છે અને અનેક બાબતો અટકી ગઈ છે, આવી સ્થિતિમાં કેટલાક લોકો ‘ભૂગોળ’ (અંતર સમજવું)ને ‘ઈતિહાસ’માં બદલીને વર્તમાન કપરા સંજોગોમાં નફો રળી રહ્યા છે. તેઓ એવી જગ્યાએ પહોંચી રહ્યા છે, જ્યાં જવાની તેમણે એ સમયે કલ્પના પણ કરી ન હતી, જ્યારે સામાન્ય દુનિયા તેજ ગતિએ ચાલતી હતી. તેમણે પોતાના ભૌતિક ઉત્પાદનોને દુકાનો પર ન વેચીને ટેક્નોલોજી અપનાવી છે. કેટલાક ઉદાહરણ જૂઓ

Related posts

Leave a Comment