મંત્ર : માં કી પાઠશાળા

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

મંત્ર : આપણી માતાઓ અસલી એમબીએ છે.

એક ડ્રાઇવર 70 કિમિ પ્રતિ કલાકની ઝડપે ગાડી ચલાવતા સમયે મોબાઈલ ફોન ઉઠાવે છે વિશેષજ્ઞ માને છે કે, આ સ્થિતિમાં ઇમર્જન્સી દેખાય પછી, ડ્રાઇવર બ્રેક મારવામાં પાંચ સેંકન્ડનું મોડું થઇ શકે છે. રિસર્ચ એમ પણ જણાવે છે કે….

વધુ વાંચો.

મંત્ર : દુર્ઘટનાથી બચવા ગાડીની બહાર પણ ધ્યાન આપો.

એક ડ્રાઇવર 70 કિમિ પ્રતિ કલાકની ઝડપે ગાડી ચલાવતા સમયે મોબાઈલ ફોન ઉઠાવે છે વિશેષજ્ઞ માને છે કે, આ સ્થિતિમાં ઇમર્જન્સી દેખાય પછી, ડ્રાઇવર બ્રેક મારવામાં પાંચ સેંકન્ડનું મોડું થઇ શકે છે. રિસર્ચ એમ પણ જણાવે છે કે….

વધુ વાંચો.
બીજ મંત્ર : ગ્રાહકને પોતાની ગલી કે ચોક સુધી ખેંચી લાવવા એગ્રો સેન્ટર એક થાવ

મંત્ર : ગ્રાહકને પોતાની ગલી કે ચોક સુધી ખેંચી લાવવા એગ્રો સેન્ટર એક થાવ

વધુ વાંચો.

: જીવાણુથી થતા પાન અને ના ટપકાં

રોગની શરૂઆત જણાય કે તરત જ કોપર ઓક્ઝિકલોરાઈડ ૦. ૨%  (૬૦ ગ્રામ) ૧૫ લી  પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ કરવો. અથવા કોપર ઓક્ઝિકલોરાઈડ ૦.ર% ( ૬૦

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: ધરૂ મૃત્યુ/ ધરૂનો

 ધરૂવાડિયા માટે પસંદ કરેલ જગ્યામાં “સોઇલ સોલારાઇઝેશન” (સૂર્યકિરણ) કરવું, ગરમીના મહિનાઓમાં જ્યારે ખૂબજ તાપ પડે ત્યારે ધરૂવાડિયાને પાણી આપી, વરાપ થયે જમીન ખેડી ભરભરી બનાવવી.

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: મીંજ અને ચૂસીયાં પ્રકારની

આ જીવાતોના ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં  વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફૂગનો પાઉડર ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ચૂસીયાં પ્રકારની જીવાતો અને પાનકોરિયાના વધુ ઉપદ્રવ વખતે

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

અને   ટેલિગ્રામ ચેનલમાં અત્યારથી જોડાવાનું શરું થઇ ગયું છે

આ વર્ષે મરચીના પાકમાં ખુબ વાવેતર થાય તેવી શકયતા છે   એટલે મરચીમાં ક્યાં ક્યાં ફુગ અને બેકટેરીયાના રોગો લાગે છે ? . પાનના ટપકાનો

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

સૂક્ષ્મતત્વોની પૂર્તિ માટે શું કરવું?

છાણિયા કે દેશી ખાતરોમાં આ સૂક્ષ્મ તત્વો વતા ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. દેશી ખાતર અથવા તેની અવેજીમાં એરંડીનો ખોળ વાપરવો જોઈએ. ખેત આડ પેદાશ ખાસ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
એક્વાકલ્ચર અને હાઈડ્રોપોનીક્સનો સમન્વય, એક્વાપોનીક્સ  :  ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી :

એક્વાકલ્ચર અને નો સમન્વય, : :

એક્વાકલ્ચર અને હાઈડ્રોપોનીક્સનો સમન્વય, એક્વાપોનીક્સ એક નવી ખેતી પદ્ધતિ :   #ઇઝરાયલનીઉત્તમખેતી  #isreal #isrealAgriculture

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

કરાર આધારીત ખેતી એટલે શું?

કરાર આધારીત ખેતી એટલે એવી પધ્ધતિ કે જેમાં પાકની જાત, ઉત્પાદનનો જથ્થો ગુણવત્તા અને ભાવ બાબતે વાવેતર પહેલા ખેડૂત અને ઉત્પાદક કંપની વચ્ચે લેખિતમાં કરાર

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
કૃષિ જ્ઞાન : નવું ફૂગનાશક ફેંન્ડર

યુ પી એલ : નવું ફેંન્ડર

નવું ફૂગ્નાશક ફેંન્ડર   ફૂગનાશક ફેન્ડર ફેન્ડર : ફેન્ડર એસડીએચઆઈ અને તરાઈ ટ્રાઇઝોલ જૂથના મિશ્રણનું એક નવું જ ફૂગનાશક છે ફ્લુક્ઝાપારોકઝાડ ૬.૨૫ % + ઇપોકઝીકોનાઝોલ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો