કૃષિ યુનિવર્સીટીના દ્વારેથી

નેનોટેકનોલોજી : જૈવિક જંતુનાશકો માટેનો એક નવીનતમ અભિગમ

સૌથી નાના વિજ્ઞાન દ્વારા સૌથી મોટી ક્રાંતિ
નેનોટેકનોલોજી એ આધુનિક યુગના ઉભરતા વિજ્ઞાનનો એક નવીનતમ અભિગમ છે, જે ખેતી પાકમાં નુક્સાન કરતી જીવાતોનુ નિયંત્રણ કરે છે

 3,918 total views,  202 views today

Related posts