પણ આપણે  શું કરશુ પાનના ગલ્લે બેઠા વાતું કરશુ કે મેતો હવામાન નું સાધન લીધું પણ નંબર મારા ભાગિયાનો નાખ્યો એટલે બધા મેસેજ ભાગિયાના મોબાઈલમાં મોકલવાના એવું આપણે કંપનીને કઈ દીધું  ઈ જાણે ને ભાગીયો જાણે આપણે તો એયને આપણેતો એયને મોજ , પણ હવે આવીરીતે ખેતો નહિ થાય, આ ટેકનોલોજી આપણને મદદ કરવા આવી છે તેનો સાચો ઉપયોગ કરવો પડે અને એમ કાઈ આ ટબુક્ડું કોમ્પ્યુટર કાંઈ સસ્તું નો આવે? અંદાજે 35000  નો ખર્ચ થાય પણ વટક વાળી દે ખર્ચમાં બચત કરાવે બોલો

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

: ટપકાંવાળી લશ્કરી ઇયળ

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો