🍀

 પહેલા તો આ ભાવ આપણને ઉંચો લાગે પરંતુ તેના ફાયદાની વાતને તમારા કોઈ  છતીસગઢના ખેડૂત મિત્ર હોય તો તેને પૂછો તો તે તમે કહેશે કે અમારે ટામેટા -મરચા અને બાગાયત પાક છે અમને આ મોડલના લીધે જંતુદવા-ફૂગ નાશક નો સરેરાશ ખર્ચ ઘટી ગયો કારણ કે હવામાનનો બદલાવ થતા જ અમે નિયંત્રણ પગલા લઇ લીધા એટલે રોગ-જીવાત આવ્યા જ નહિ કે જેથી પાકને નુકશાન થઇ જાય, બીજું કે પાકની ક્વોલીટી ખુબ સારી થઇ કારણ કે પોષણ પાક અવસ્થા મુજબ ખાતરનું કેલેન્ડર આ મોડેલે યાદ અપાવ્યું તેથી સરવાળે આ મોડલથી ફાયદો થયો. કદાચ દોઢ વર્ષમાં મોડેલ ફ્રી થઇ જશે એવું તમને કહેશે  


ના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

: પાન ખાનાર

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો