🍀

ફૂડ ટેક બાયો નામની કંપની કહે છે કે હવે બાયો માંસ પેદા કરતા છોડવા કામ આવશે , તમાકુનો છોડ માંસ જેવા સ્વાદ અને ગુણધર્મો વાળુ પાંદડું   પેદા કરશે તેમાં સૌથી પહેલા તમાકુનો છોડ મદદ કરી શકે છે , આ બાયો માંસ પ્લાન્ટ બેજ મીટ આપશે , ટૂંકમાં કહીયે તો ખેતી હવે નવા નવા આવિષ્કાર દ્વારા વિશ્વને મદદ કરી રહ્યું છે , ખેતીવાડીનો જમાનો આવી રહ્યો છે , સમય બદલાય રહ્યો છે . નવી નવી શોધોની જાણકારી મેળવવા માટે નિયમિત તમે કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકનું ફેસબુક પેજ રોજ વાંચતા રહો .

ના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો