🍀

કોમ્પ્યુટરનો યુગ છે માણસના મગજથી ઝડપી ચાલતા કોમ્પ્યુટરનો વૈજ્ઞાનિકો લાભ લઇને મનુષ્યના મગજ જેવું જ વિચારી શકે તેવા આર્ટીફીશીયલ ઈન્ટેલીજન્સ રોબોટનો યુગ આવવાનો છે. આ રોબોટને આપણે યંત્ર માનવ કહી શકીએ. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે યંત્ર માનવમાં લાગણી તો હોય નહિ પણ ના એવું નથી હવે વૈજ્ઞાનિકો આ રોબોર્ટને ઈમોશન એટલે કે લાગણી સભર બનાવવાના પણ પ્રયોગો કરી રહ્યા છે. પણ તે બનાવવા તેને જોઈએ બીગ ડેટા અથવા બીગડાટા. એટલેકે ઝીણામાં ઝીણી સચોટ માહિતીનો ડેટા. આ બીગડેટા શું છે ? અને આ બીગ ડેટા દ્વારા હવે પછીની આપણી ખેતીમાં આવનારા સાધનોમાં આ બીગડેટા કેવી રીતે ઉપયોગી થાય તેની વાત આપણે અગાઉ કરી હતી પરંતુ આ બીગડેટા કઈ બલા છે તે સમજીએ.

ના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો