🍀

પહેલા મોબાઈલમાં ફોન નંબર સાચવવા એસ.ડી. કાર્ડ આવતા, કોમ્પ્યુટરમાં હાર્ડડિસ્ક આવે છે, ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામમાં તમે ઈમેજ મુકો આ બધા માટે તમારે મોટો મોબાઈલ જોઈએ, મોટી હાર્ડડિસ્ક વાળું કોમ્પ્યુટર વસાવવું પડતું હતું તેમાં હવે જીબી નહિ ૨ અને ૩ ટીબી હાર્ડડિસ્ક આવેછે અને હવે આ બધું કલાઉડ મા સચવાય છે વિચાર કરો ગુગલ પાસે કેવડી કેપેસીટી હશે. ગુગલ પાસે આપણા દરેકે દરેક પાકના રોગના હજારો ફોટા અને તેને કઈ દવા આપવની તે પણ ખબર છે કારણકે આખા વિશ્વમાંથી આવેલ ડેટા તેની પાસે છે

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો