🍀

 આજે ૧ સેકન્ડમાં ઈન્ટરનેટ ઉપર  હજારો જીબી ડેટા દુનિયામાં બની રહ્યો છે. આખી દુનિયા રોજ ૩૦ થી ૪૦ લાખ ટેરાબીટ જેટલો ડેટા સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર મુકાય છે આજે ટોટલ ડેટા છે તેને બીગ ડેટા કહેવાય. પણ તમને થશે આ બીગડેટા જે રોજ અપલોડ થાય છે તેમાં ખેતીને લગતા કેટકેટલા ડેટા અપલોડ થાય છે. ગુગલ તેનું એનાલિસિસ કરે તેને ગોઠવે અને તેનું સંકલન કરી આપણે જે હવામાન મશીન વાડીએ લગાડવાની વાત કરતા હતા તે ડેટા જે કંપની આપણને સેવા આપનાર હોય તેને આ બીગડેટા વહેંચે આનો ઉપયોગ કરી તમને સચોટ માહિતી આપે.બોલો સમજાયું આ બિગ ડેટા શું છે .

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો