🍀

પણ તમારા કોઈ મિત્ર પાસે સ્માર્ટ ફોન હોય તો તેને પુછજો કે તારા મોબાઈલમાં તે પાડેલા તારા કેટલા ફોટા છે? ધારો કે એપલનો આઈ ફોન છે તેમાં 10000 ફોટા છે તો તમે મોબાઇલ ને આદેશ આપો કે  કહો કે પાણી-નદી- તળાવ- દરિયો હોય તેવા કેટલા ફોટા? તો આ 10000 ફોટામાંથી જેટલામાં પાણી છે તે ફોટા તમને જુદા તારવી બતાવે આનું નામ મશીન લર્નિંગ. આનું નામ આર્ટીફીશીયલ ઈન્ટેલીજન્સ (એ.આઈ.) આટલું સરળ યાદ રાખો. ખેતીનો યુગ હવે કેવો આવશે તેની વાત હવે પછી એટલે આપણા વડીલો  જેવી યુવા બુદ્ધિ અને આવડત રાખશું તો ખેતીમાં ટકશું નહિતર ….

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો