🍀

 

સામુહિક કોઈ કામ આખું ગામ કરે તો ખેતી ખર્ચમાં કેટલી રાહત થાય શું તે તમને ખબર છે ? , એકજ વાત લઈએ , જો આખું ગામ કપાસ કરે અને આખું ગામ એક સાથે ફેરોમોન ટ્રેપ મૂકે અને પોતાના ફેરોમોન ટ્રેપ માં ગુલાબીના ફૂદા  કેટલા આવ્યા તે પંચાયતમાં રોજ લખાવે ,  રોજે રોજ પંચાયતના નોટિસ બોર્ડ ઉપર લખાય કે 7000 ફેરોમોન ટ્રેપ મુકાયા છે તેમાં માં એક ફેરોમોન ટ્રેપ દીઠ એવરેજ 4  ગુલાબી ઈયળના ફુદા  પકડાયા  છે કાલથી બધાએ સિન્થેટિક પાઇરેથ્રોઇડ દવા છાંટવી અને જાણ કરવી કે મેં છંટકાવ કરી દીધો છેતો ગુલાબીની સુ દેન છે કે કપાસને નુકસાન પહોંચાડી  શકે ?

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો