🍀

·         આજનાટેક્નોલોજી અને ખેતીનો વિષય શરુ કરીયે તે પહેલા આધુનિકતાની ટોચઇઝરાયેલની પહોંચ નામનું પુસ્તક રૂપી કૃષિ વિજ્ઞાનનો વિશેષાંક ની કિંમત 200 છે તેની વાત કરી લઈએ . ગુજરાતના ખેડૂતોમાં લોકપ્રિય થયેલ વિશેષાંક ના લેખક શ્રી નિલેશ કામારિયાં ખેડૂતોના ગ્રુપને સંબોધિત કરીને ઇઝરાયેલ વિશે ખુબ સારી માહિતી આપીને ઇઝરાયેલ જેવી ખેતી અહીં પણ કેવી રીતે કરવી તેને લગતી માહિતી આપીને પ્રોત્સાહિત કરે છે તેમની સાથે ઇઝરાયેલ ટેક્નોલોજી વિષે જાણકારી મેળવવી હોય તો તેમનો સંપર્ક નોંધો 9376705767  ,  ઇઝરાયેલ થી આવેલા કૃષિ નિષ્ણાત યેર ઇશાંત સાથે લેખક શ્રી નિલેશ કામારિયાં  

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

નિયંત્રણની ઇઝરાયલી નવી પદ્ધતિ

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો