🍀

ખેતીની સફળતા માટે તમે કરેલ  પ્રયાસ જો ઇઝરાયેલ ની જેમ સામુહિક કરો તો એવું કારગત નીવડશે કે બાજુના ગામના લોકો જોવા આવશે કે આ ગામે એવું તે શું કર્યું  કે આખા ગામની ઉપજ વધી ?! હજી ઘણી ઘણી નવી ઇઝરાયેલ ટેકનોલોજી અને સગવડતા આવી રહી છે. ખેતીમાં જાણકારી મેળવવા આપણને ઘેર બેઠા મોબાઈલમાં મળી રહે તેવા સામાયિક કૃષિ વિજ્ઞાનની વાત કરું તો આખા ગુજરાતમાં ૪૮૦૦૦ વાંચકો કૃષિ વિજ્ઞાન વાંચે છે તમે પણ  તમારા મોબાઈલમાં વિનામૂલ્યે વાંચી શકો તે માટે ફેસબુક પેઇઝ બનાવેલું છે તે લાઈક કરો તો તમને વાંચવા મળે. વાર્ષિક લવાજમ 399 છે પરંતુ કૃષિ વિજ્ઞાન ફેસબુક ઉપર વિના મુલ્યે ક્રમે ક્રમે વાંચી સસ્કાય છે તો રાહ શેની જુવો છો ? ફેસબુક પેજ લાઈક કરો , કૃષિ વિજ્ઞાન ટેલિગ્રામ ચેનલ માં જોડાવ અથવા વોટ્સએપમાં વાંચવા 9825229966 ઉપર કૃષિ લખો અને જોડાવ.

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

ની કાપણી અને સંગ્રહ :

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો