🍀

એમ તો આજે મોબાઈલમાં ફેસબુક ગ્રુપ અને ફેસબુક  પેઇઝનો રાફડો  ફાટ્યો છે કયું જોવું ને કયું ન જોવું ? સમજાય નથી  તેવું છે અને ભૂલમાં જોઈન્ટ કરેલા ૧૫ ગ્રુપ માં પાછું એકનું એક આવ્યા કરે, આ ટેકનોલોજી છે સારી પણ સમય ખુબ બગાડે છે , ખેતીમાં આવી રહેલી ટેકનોલોજીમાં બીગડાટાની વાત કરી હતી અને આજે મશીન લર્નિંગ  એટલે શું ? તે વાત કરવી છે .આ મફતિયા ગ્રુપમાં કોઈ કોઈનું મને નહિ નો જોતું હોય તે મુખ્ય કરે અને આપનો સમય બગાડતો હોય તો વહેલાસર એવા ગ્રુપને છોડી દેવું અને હવે તો પેઇડ ગ્રુપો  પણ શરું થયા છે દ .ત એગ્રોનોમીસ્ટ પ્રદીપ કાલરીયા ગ્રુપ , ટેટી અને તાબુચ માટે તમારે અનિલ વઘાસીયા નું ગ્રુપ જોઈન કરાય

ના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

ની કાપણી અને સંગ્રહ :

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો