🍀

 

આપણે મશીન લર્નિંગ વિષે વાત કરતા હતા મશીન લર્નિંગ માટે એક દાખલ સાથે સમજીયે દા .ત.માણસનો સ્વભાવ હોય છે કે તે જે કઈ પણ જુએ કે સાંભળે અથવા કાંઈ પણ કાર્ય કરે બધું જ તે માહિતી – ડેટાના સ્વરૂપમાં પોતાના મગજમાં સંગ્રહ કરી લે અને પાછું જયારે તેને જરૂર હોય ત્યારે ફરી આજ માહિતી આજ ડાટા તેમને નવા નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે એટલે જ માણસમાં રહેલું મગજ બીજા પ્રાણીઓ કરતા માણસને જુદો અને આદર્શ અથવા અન્ય કરતા અલગ પાડે છે. એ આપણને ખબર છે . તમે જ વિચારો તમે લીધેલા ભૂતકાળના નિર્ણયોમાં તમને મળેલી સફળતા કે નિષ્ફળતાનો જે ડેટા તમારા મગજમાં હોય એટલે જ્યારે નવો પ્રસંગ કે ઘટના આવે ત્યારે તમારા જુના ડાટા અથવાતો સંગ્રહિત ડાટા તમે પૃથ્થકરણ કરીને નિર્ણય લ્યો છો કે નહિ? આપણે કહીએ કે ગલઢા ગાડા  વાળે, એ અનુભવનો નીચોડ ની વાત છે કે નહિ ? બીજું કે ગયા વર્ષે મરચી વાવી હોય તેના અનુભવ સારા ન હોય તો શું તમે આ વર્ષે વાવો ?

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો