🍀

એવું જ કોમ્પ્યુટરનું છે, આજના સમયમાં આ બધું જોવું, સંભાળવું ,વિચારવું એ કોમ્પ્યુટર માટે પણ શક્ય બન્યું છે એને વૈજ્ઞાનીકોએ મશીન લર્નિંગ એવું નામ આપ્યું છે. હાલના નવા યુગમાં મશીન લર્નિંગ ક્ષેત્રે એટલું બધું થઇ રહ્યું છે કે આવનારા ભવિષ્યમાં આ ટેકનોલોજી દુનિયાને તદ્દન જુદી ઊંચાઈ એ લઇ જશે. ખેતીમાં મશીન લર્નિંગ ના ઉપયોગની  આપણી ખેતીમાં બદલાવ આવશે .આપણી ખેતીમાં આખી દુનિયાના ડેટા આપણી ટેક્નોલોજી ના યુગમાં ઉપયોગ કરીને આવતા સમયની ખેતીમાં બદલાવ આવશે ખેતી એ ધંધો બની જશે , શું ખેતી એ ધંધો છે ?

ના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો