🍀

આ મશીન લર્નિંગનો ઉપયોગ આપણી ખેતીમાં પણ મોટા પાયે થવાનો છે. ત્યારે આ મશીન લર્નિંગ શું છે તે આપણે જાણી લેવું પડે. ટૂંકમાં મશીન લર્નિંગ એટલે કમ્પ્યુટર પણ માણસની જેમ અલગોરિધમ આધારિત બધું શીખતું રહે, કમ્પ્યુટર પણ જે જુએ, જે સાંભળે તે બધા ડાટા સ્ટોર કરે અને પૃથ્થકરણ કરવાનું આવે તો એવું એટલું ઝડપી કે તેની પાસે રહેતા ડાટા માંથી ફટ દેતું  તે જવાબ આપી શકે ભલે તેની પાસે માણસ જેવી બુદ્ધિમતા નથી તો પણ તેને શીખવાડી શકાય છે.

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

પસંદગી વિશેષાંક: આજ ની કંપની અજીત સીડ્સ

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો