🍀

 ડીએપીની વાત આવી છે ત્યારે નોંધો .કે ફોસ્ફેટીક ખાતરોની કિંમત દિવસેને દિવસે વધતી રહી છે સરકાર સબસિડી આપે છતાં ભાવ આસમાને છે ખાતરો વગર ચાલવાનું નથી એટલે જેટલું ખાતરના નાખીએ તેટલું છોડને ઉપલબ્ધ થઈ જાય તેવું કરવું પડશે આપણને ખબર છે કે ફોસ્ફેટીક તત્વ એટલે કે ખાતર રૂપે આપણે ડીએપી નાખીએ છીએ તેના અમુક  કણો માટી સાથે  ચોંટીને  જાય છે ,  ફોસ્ફરસનું  જમીનના કણો  સાથે જોડાઈ જવાને લીધે તે લભ્ય બનતું નથી તેને લભ્ય બનાવવા ફોસ્ફોબેસીલસ બાયો ફર્ટિલાઇઝર ની જરૂર પડે છે 

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

પસંદગી વિશેષાંક: આજની કંપની નુઝીવીડું સીડ્સ

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો