🍀

ફોસ્ફેટિક ખાતરના કણોને માટીના કણો સાથે ફીક્સેસન થઈ જવાથી મૂળ દ્વારા પોષણ મેળવતા છોડને લભ્ય થતા નથી પરંતુ હવે તેમાં એક નવી ટેક્નોલોજી આવી છે ડીએપી ખાતરને એક ખાસ દવાનો પટ આપીને જમીનમાં નાખવામાં આવે તો ફોસ્ફેટીક ખાતરનું ફીક્સેસન થતું નથી એટલે કે છોડને ફોસ્ફેટ ખાતર ની લભ્યતા રહે છે તેના લીધે મોંઘા માયલા ખાતરોનો ઉપયોગ સરવાળે ફાયદો થાય છે અને આવી દવા અથવા તો પટ માટેનું કેમિકલ નું નામ છે વર્ડેશીયમ નું ‘અવેલ’ જે 50 કિલોની ડીએપીની બેગ માટે ૧૦૦ મિલી પૂરતું છે વધુ વિગત તથા માહિતી માટે ફોન કરો તરંગ વેકરીયા ૭૪૦૫૬૫૧૨૬૦

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

પસંદગી વિશેષાંક: આજની કંપની નુઝીવીડું સીડ્સ

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો