🍀

મરચીના મહત્વના રોગો ક્યાં ક્યાં આવે છે ? તેવા એક પ્રસના નો જવાબ લખીયે તો નોંધો કે મરચીમાં  એન્થ્રેકનોઝ, પાનના ટપકા, ભૂકી છારો, મરચીનો સુકારો , ફાયટોપથોરા, સરકોસ્પોરા ફ્રોગ આઈ, સુકારો, ડાયબેક, એક ડાળીનો સુકારો વગેરે આવે છે આ માટે કઈ દવા નો ઉપયોગ કરવો તે તમે વિના મુલ્યે કૃષિ વિજ્ઞાન મેગેઝીનની ફેસબુક  અથવા ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર સર્ચ કરીને વાંચી શકો છો સાથે જો તમારે મરચી ની જીવાત જેવી કે ચુસીયા જીવાતો જેવીકે હઠીલી થ્રિપ્સ, સફેદમાખી, કથીરી, ગલ મીંજ મચ્છર , ઈયળ ના સચોટ નિયંત્રણ માટે ભારતની કઈ કંપનીએ નવી દવા બઝારમાં મૂકી તેની વિગત વસાચવી હોય તો તે માટે ઉપરની ફેસબુક અથવા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં વખતો વખત પ્રસિદ્ધ થશે .

ના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો