🍀

વર્ષાવિજ્ઞાન હોય કે ભારતીય હવામાન ખાતું હોય બધા એકી અવાજે આ વર્ષે સારા વરસાદની આશા વ્યકત કરી રહ્યા છે. પરંતુ આપણે રહ્યા કોઠાસુજ ધરાવતા ખેડૂત તેથી બધું  કાંઈ છાપાનું માની ન લઈએ એમાં અત્યારનો  સમય પણ આપણને ઘણું શીખવે છે  કે છાપું હોય  કે સોશિયલ મીડિયા બધા કઈ દુધે ધોયેલા નથી હોતા ?!  સોશિયલ મીડિયા તો સૌ અફવાનું પડીકું થતા જાય છે પણ વરસાદની વાત તો આપણને ગમે કારણ કે  વરસાદ આપણને ઈશ્વરની અનમોલ ભેટ છે . વરસાદનું ખાતું ભગવાને તેની પાસે રાખ્યું છે , પાણી આપણે બનાવતા નથી ઈશ્વર મોકલે છે તેથી પાણીના ટીપે ટીપાનું સાચું મુલ્ય ખેડૂત જ સમજી શકે . વરસાદના ટીપે ટીપાનો આપણે સંગ્રહ કરી લઈએ અને ટીપે ટીપે પાઈએ તો પછી આપણી ખેતીમાં આના જેવું બીજું શું રૂડું ગણાય.

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો