ઉપરથી ધોમ ધખતો તાપ, નીચે ભઠ્ઠી

ઉપરથી ધોમ ધખતો તાપ, નીચે ભઠ્ઠી સમાન ધગતી ધરા, અને માળામાં પાથરણું પાછું હોય તડકામાં તપી ઉઠે એવા કાંકરાનું ! આવી અસહ્ય ગરમીથી ઈંડાને બચાવવા ટીટોડીનો પરિશ્રમ જોવા જેવો હોય છે. મેં જોયું છે કે – આ પંખી નજીકમાં જ્યાં પાણીનો વહેતો ધોરિયો, પાણી ભરેલ ખાડો, કે નદીનો ચાલુ પ્રવાહ હોય ત્યાં આવીને પાણીમાં ઉભી રહે, વારંવાર પગ વાંકા કરી પેટ પાણીમાં ઝબોળી ખૂબ ટાઢું કરે અને પેટ નીચેના પીંછામાં સંઘરી શકાય તેટલું પાણી સંઘરીને પછી માળે પહોંચવાનું. હવે જો ઉડીને જાય તો તો પાણી બધું ખરી પડે નીચે ! માટે હાલતી હાલતી પોતાના માળે પહોંચી જાય. ત્યાં આવી રીતે પાણીવાળા થઈને બેઠેલ સાથીદારને ઉઠાડી પોતે ઈંડા પર બેસી જઈ એને ટાઢક આપે. આ રીતે ઈંડા સેવાય ત્યાં સુધી સવારના ૧૦ વાગ્યાથી તે સાંજના ૪-૫ વાગ્યા સુધી બન્ને સાથીદારો વારા ફરતી આ કાર્યક્રમ ચાલુ રાખે.

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો