🍀

 વરસાદ ના વાવડ ના હિસાબે આ વર્ષે કયો પાક કરવો તેની વાત કરીયે તો બાઝાર એમ કહે છે કે કપાસ બોલગાર્ડ 2 આવર્ષે વધશે અને મગફળી નું તો વાવણી કેવી થાય તેના ઉપર છે , મરચીની ખેતી તો પોકેટ પ્રમાણે થાય છે ત્યારે ગોંડલ માં મરચી નું વાવેતર રાબેતા મુજબ જેટલું રહેશે ગયા વર્ષે વધ્યું હતું તે ઘટશે, હા સોયાબીન બધાને થોડા વીઘામાં કરવું છે તેવું લાગે છે , સોયાબીનમાં ભારતની સૌથી મોટી કંપની ઇગલ સીડ્સના શ્રી કોલતે   કહે છે કે સોયાબીનમાં મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં સટીંફીઇડ અને રિસર્ચ બીજની ડિમાન્ડ છે , ઇગલ ભારતમાં સૌથી વધુ સોયાબીન વેચે છે ત્યારે આ  વર્ષે એક્સેલન્ટ બ્રાન્ડ દ્વારા સ્પેશ્યલ  ફુગનાશકનો પટ  અને એકસરખા દાણા ની ગુણવતા આપી  થોડું બીજ મોંઘુ હશે પણ સરવાળે સસ્તું પડશે .

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો