🍀

 કપાસમાં ભાવ સારા થયા તે જોઇને મોટાભાગનાએ  ફરી કપાસની પસંદગી શરુ કરી  છે ત્યારે ફરી ખેડૂતો  બોલગાર્ડ ટુ પસંદ કરી રહ્યા છે , ગયા વર્ષની જેમ કોઈને  ફોર જી અને ફાઈવ જી નથી વાવવું તેવું પ્રગતિશીલ ખેડૂતો  બોલી રહ્યા છે આમ ખેડૂતો ફરી બોલગાર્ડ કપાસ તરફ પાછા  ફર્યા છે  ત્યારે કપાસ વાવેતર કરનાર  ખેડૂતો જરૂર સફળ થશે પણ હા, ખેડૂતોએ  ગુલાબી ઈયળના નિયંત્રણ માટે તૈયાર રહીને સામુહિક પગલાં લેવા પડશે અને તો કપાસનો પાક પણ સારો છે .

ના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો