🍀

ખેતી પ્રત્યે ઉત્સાહિત રહેવું હોય તો જ્ઞાનને વહેંચવું જોઈએ. પોતાને મળેલા સારા પરિણામો બીજાને જણાવવા જોઈએ, જેમ પુછાતા પંડિત થવાય તેમ જ્ઞાન વહેંચવાથી વધે છે. આપણી આજુબાજુના ૧૨-૧૫ ખેડૂતમિત્રનું એક વોટ્સએપ કે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ બનાવો, ફક્તને ફક્ત ખેતીના સુધારાની વાતોનું આદાન પ્રદાન આ ગ્રુપમાં કરો, દર શનીવારે ગુગલ ડુઓ ઉપર વિડીઓમાં મીટીંગ કરો. ખેતીમાં આવતા વિવિધ રોગ-જીવાત અને પ્રશ્નોનું સમાધાન પોતાના જ ગૃપમાં મળવા મંડશે અને ખેતી ખર્ચ ઓછું થશે.

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

પસંદગી વિશેષાંક

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો