🍀

કપાસની ખેતી હોય કે મરચીની કે પછી સોયાબીન તેમાં  આવક વધારવાનો જો કોઈ મુદ્દો  હોય તો તે છે આપણા પાકમાં  વધુ ફાલ  લાગે અને અને તે ફાલ ટકે અને તે ટકેલ ફાલને પોષણ આપીને વધુ ઉત્પાદન લેવું  , પોષક  તત્વો અને ખાતર નું મહત્વ આપણે સમજવું પડશે . પરંતુ હવામાનના બદલાવના લીધે  ફાલ ખરણ કયારે થાય ? તેની ખબર હોય તો  છોડને રક્ષણ માટે પ્લાનોફીક્સ, લીહોસિન , ચમત્કાર  અથવાતો નેનોબોરોન (સેફગાર્ડ) વાપરવાની ખબર પડે ,

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો