🍀

 આપણે જો આપણે જે વાપરીએ તે દવાના પરિણામો વિષે એક બીજા ને જો કહીયે તો આપણા બધાના કેટલાય ખોટા ખર્ચ બચી જાય એટલેજ હું કહું છું કે એકબીજાએ વાપરેલી પાક સંરક્ષણ દવાના પરિણામોની ચર્ચા  મિટિંગમાં ખાસ કરો જેના પરિણામ સારા હોય તે ઉપયોગ બીજા કરશે તો તેને દવા ખર્ચ માં બચત થશે . દા.ત. તમારા કપાસના પાન લાલ થયા છે તમે તમારી શનિવારીય   મીટીંગમા પાન બતાવો છો  ગૃપના ખેડૂતોમાંથી એક મિત્ર કહે કે મારે આવા જ પાન થયા હતા તેમાં મે પોટેશીયમ સોનાઈટ પંપે ૧૫૦ ગ્રામ નો છંટકાવ કર્યો તો પોટાશની ખામીની પૂર્તિ થતા છોડ તંદુરસ્ત થઈ ગયા હતા. હવે બીજી રીતે વિચારો તમે સીધા જ જંતુ દવાના વેપારી પાસે ગયા તો શું થઇ શકે ? કદાચ ડીલર પાન લાલ થવા પાછળ રોગ જવાબદાર છે તેમ સમજીને ફુગનાશક દવા આપી તો ? તો તમારા તો ૮ દિવસ ગયા ને ? ઉત્પાદન ઘટ્યું તે પણ તમારું ઘટ્યું , નિયમ આધારિત ખેતી કરો . એક બીજાને અરસ પરસ બધું કહેતા રહો .

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

ખેતી કે અવશેષ મુક્ત રાસાયણિક ખેતી પ્રાથમિકતાનો પ્રશ્ન

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો