🍀

 

આપણે ખેડૂતો ઉપર આકાશ અને નીચે ધરતી, આકાશ આપે તે પાણી સાચવીયે અને  આપણી ધરતીમાં બીજ મૂકીને કહી શકીયે કે હવે તું જાણને વસુંધરા , આવી હિમત કોઈ વેપારી માં ના હોય એટલેજ હું કહું છું કે  ડર સામે વિજય મેળવવો આપણો જન્મજાત સ્વભાવ છે . વિચાર તો કરો કે પ્રભુના ઉપર અપાર વિશ્વાશ સાથે જમીનમાં બીજ મૂકી રહ્યા છીએ  . બીજ પસંદગીનો સમય  છે ત્યારે આપણને ખબર છે કે બીજ એ પાયાની વાત છે , બીજની ખરીદી કરો ત્યારે સર્ટિફાઈડ અથવા રિસર્ચ બીજ પસંદ કરો . બીજ ખરીદો ત્યારે બિલ સાથે બીજ ખરીદો .આપણે બીજ વાવીએ  ત્યારે તાપમાનનો વિચાર જરૂર કરવો પડશે 

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો