કેટલા પી.એચ. વાળું પાણી વાપરવું ?

એક  દાખલા સાથે સમજો દરિયાના પાણીનો પી.એચ. ૮ હોય છે. વરસાદના પાણીનો પી.એચ. ૭ હોય છે અને દુધનો પી.એચ. ૬.૭ હોય છે. ૭ પી.એચ. વાળું અથવા તેથી નીચેનું પાણી છંટકાવ અને પિયત માટે સારું ગણાય. દા.ત. તમારું પાણી આલ્કલાઈન છે પી.એચ.૮ છે તમે જો એઝોસ્ટ્રોબિન ફૂગનાશક છાંટવા પાણીમાં દવા ભેળવતા જ દવાનું ડીગ્રેડેશન થાય પણ જો પાણી નો પી.એચ. ૭ અથવા ૭ થી નીચે હોય તો આ દવા વધુ અસરકારકતા જાળવી રાખશે. ઘણીવાર આપણે ડોળું પાણી વાપરીએ છીએ તે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તમને યાદ હશે કે ઘણા નિંદામણનાશકમાં એમોનિયમ સલ્ફેટ નાખવાનું હોય છે શા માટે ? આ એમોનીયા પાણીને એસીડીક બનાવે છે તેને લીધે નિંદામણનાશક વધુ સારું રીઝલ્ટ આપે છે.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ

ના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો