ખેતરે જાવ તો ખબર પડે કે વરસાદ સમયસર ના પડે તો વાવેલા નું શું થાય ?

શહેરના અથવા તો ખેતી સાથે સ્નાન સૂતક નથી તેવા વાતો કરવા વાળા  લોકોને ખબર નથી કે કેટલા વીશે સો થાય , તેમને છાપામાં વાંચેલું રાસાયણિક ખેતી ઝેરી છે ? તે વાંચીને કહેવું  છે કે ખેડૂતો બહુ ઝેરી દવાઓ વાપરે છે, ખેડૂતો યુરિયા બહુ નાખે છે , ખેડૂતો દૂધી મોટી કરવા દરેક દૂધીને ઇન્જેકસન આપે છે તેવું કહીને ખેડૂતોની ફજેતી  કરે છે , એલા કોઈ ખેડૂત નવરા છે દુધીયે દૂધએ ઇન્જેકસન મારવા ? આ તો કોઈ લફન્ગાએ મજાક માટે  ઉતારેલ ખોટા ફોટા અને વીડિઓની અસર છે . ખેતરે જાવ તો ખબર પડે કે વરસાદ સમયસર ના પડે તો વાવેલા બીજનું શું થાય ?

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

ીના આગોતરાં પાનનાં ટપકાં

ીના પાકમાં આવતા કાતરા

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો