ટકાઉ ખેતી એટલે જેમાંથી અને વસ્ત્ર માટે , સાથે વૃક્ષોની ખેતી થતી હોય

એક વાત  સાચી કે ખેતી ટકાઉ હોવી જોઈએ , ટકાઉ ખેતી એટલે જેમાંથી અનાજ અને વસ્ત્ર માટે કપાસ , કઠોળ સાથે વૃક્ષોની ખેતી થતી હોય અને આ ખેતી પર્યાવરણને મદદ કરતી હોય , ટૂંકમાં ખેતી પર્યાવરણ ફ્રેન્ડલી હોય આવી ખેતી માં જંતુનાશકો વપરાતા હોય પરંતુ એવા ઈનપુટ હોય કે તેના રેસિડયુ પાકમાં રહેતા ના હોય ,ટૂંકમાં પાક ઉપર છાંટેલી દવા ભલે છાંટી હોય પરંતુ કાપણી  વખતે તે જંતુનાશકના અવશેષો તેમાં રહે નહિ તો પાકનું સંરક્ષણ પણ થયું અને ઉપભોક્તાને નુકશાન પણ ના થયું ( આવી દવા કઈ કઈ ? તે જાણો )  આવા પ્રકારની ખેતીનો પ્રકાર છે પર્મા ક્લચર .

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ

કૃષિ વિજ્ઞાન મોબાઈલમાં વાંચવું કેવું લાગે છે ?

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

ીના પાકમાં આવતા કાતરા

, રોગ , ના કીટકોનું નિયંત્રણ વિષે જાણવું પડશે

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો