ટકાઉ ખેતી કરવી હશે તો , , ના કીટકોનું નિયંત્રણ વિષે જાણવું પડશે

 ટકાઉ ખેતી કરવી હશે તો જીવાત , રોગ , જમીનના કીટકોનું જૈવિક નિયંત્રણ વિષે જાણવું પડશે , સૂર્ય પ્રકાશની ઘાતક અસર થી બચવા શું કરવું તે વિષે જાણવું પડશે , જીવાતોના પ્રેશર થી પાક પર પડતી વિપરીત અસરો વિષે માહિતી મેળવવી પડશે, પાકને આઘાત આપતી પરિસ્થિતિ સામે મદદ કરતા ઇનપુટ્સની શોધ કરવી પડશે ,  આજે જૈવિક પાક સંરક્ષણની વિધ વિધ પ્રોડકટ આવી છે તે વાપરવી  પડશે , જમીનને સારી બનાવવા માટે બાયો ફર્ટિલાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો પડશે , મુળીયાનો સારો વિકાસ થાય તેવા મિત્રફૂગનો ઉપયોગ કરી લાભ લેવો પડશે જો આવું કરશું તો તમારો પાક ઓર્ગનિક સર્ટિફિકેટ પાત્ર બન્યું તેવું ગણાય, આ પેદાશનું માર્કેટિંગ કરતા આવડશે તો સાચું ઓર્ગનિક તમે વેચ્યું ગણાય મિત્રો 

ના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો