ગાડાં ખેડૂત અને આકાશ

વિદેશમાં ઘણાં લોકો નોકરી વ્યવસાયે વહેલી સવારે ભૂગર્ભ ટ્રેનમાં પ્રવાસ કરીને પોતાની કૃત્રિમ અજવાસવાળી ઓફિસમાં ઘૂસી જાય છે અને રાત પડે તેમાંથી બહાર નીકળે છે, વળી પાછો ભૂગર્ભ ટ્રેનનો પ્રવાસ. એના નસીબમાં નથી હોતુ આકાશ કે નથી હોતો સૂર્ય. એટલે જ કહ્યું કે ગાડું લઈને જતો ગાડા ખેડુ સવાર-સાંજ આકાશને આંખો ભરીને માણી લે છે. એની આંખોનું તેજ વધી જાય છે. સવારે આખા દિવસના કામ માટે સ્ફૂર્તિ ભેગી કરી લે છે અને સાંજનું આકાશ આખા દિવસનો થાક ઓગાળી નાખે છે. સવારનું ગુલાબી આકાશ અને સાંજનું કેસરી આકાશ જીવનને રંગોથી ભરી દે છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એમ પંચ તત્વોમાંનું એક આકાશ છે.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

લઈને તો કોણ ખેતરે જાય છે ?

ની પાન ખાનાર ઇયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો