આકાશ અગનગોળા વરસાવે છે તો કયારેક હિમકણો વરસાવે છે.

તો પૃથ્વી પરની સમગ્ર સૃષ્ટિને દઝાડે છે અને શીતાગારમાં પણ પલ્ટી નાખે છે. છતાં આપણને વ્હાલું છે આ વિરાટ આકાશ. કારણ કે તે જીવ માત્રનો આધાર એવા વર્ષાના ફોરાં પણ વરસાવી જાણે છે. ચૈત્ર મહિનાની વદ પાંચમથી દુનિયા તપવાની શરૂઆત થાય અને અમાસ સુધી દુનિયા તપે છે. ત્યાં સુધી ખેડૂત આકાશ અને ધરતી બંને તરફ જોઈ રહેતો હોય છે. દુનિયા કેવાંક તપે છે એ પ્રમાણે વરસાદનું ભાવિ ભખાતું હોય છે. વૈશાખ અને જેઠ મહિનો જમીન ખેડવામાં, સમથળ કરવામાં, ખાતર ભરવામાં પસાર થાય છે ત્યારે પળભરનીયે કુરસત મળે તો “જાણ્યે અજાણ્યે આકાશ તરફ એક નજર અવશ્ય ફેંકાય છે. એકાદ વાર ધોળું રૂ જેવું દેખાય છે કે નહીં ? જેઠ મહિનામાં હડી કાઢતો વાદળાનો સમુહ આકાશના ચોગાનમાં ઉમટી પડે છે.

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો