માનવદેહ આ પાંચ તત્વોનો બનેલો છે

અને અંતે એમાં ફરીથી ભળી જાય છે. આકાશ અસીમ છે. તેને બાથમાં ભરી લેવું અશક્ય છે છતાં ખેતર વચ્ચે ઉભા હોઈએ તો બે હાથ પહોળા કરીને આકાશને છાતીમાં ભરી લીધાનો અહેસાસ થાય છે. નજર નાંખો ત્યાં ચારે તરફ આકાશ. ક્ષિતીજ સુધી જ આકાશ છે અને ત્યાંથી આગળ અવકાશ. આકાશમાં પંખી ઉડતા હોય છે અને અવકાશમાં ઉપગ્રહ ઉડતા હોય છે. સીમ – ખેતરમાં ફરીને આખુ આકાશ આંખોમાં ભરી શકાય છે. શહેરના લોકોને તો આકાશનો એકાદ ટૂકડો પણ સદ્નસીબ હોય તો મળતો હોય છે. ફ્લેટની બારીમાંથી દેખાતો ત્રણ બાય ત્રણ કુટનો આકાશનો ટૂકડો ગળ્યા કરવાનો. કુદરતને ખોળે જીવતા આપાણે કેટલા ભાગ્યવાન છીએ

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો