ચુંબકીય પાણીની ટેકનોલોજી શું છે ?

ચુંબકીય પાણીની ટેકનોલોજી શું છે ? છેલ્લા ૩૦ વર્ષોથી રશિયાના પ્રોફેસર યુરી ટેકચેન્કો અને તેમના વૈજ્ઞાનિકોની ટીમે છોડવા ઉપર ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસરોના સંશોધનો સાથે ખેતીને અપાતા વહેતા પિયત પાણીને ચુંબકીય અસર આપી તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરતા પ્રયોગો કરેલ છે. આ પ્રયોગોના પરિણામે હાલમાં તેની ખેતીના ક્ષેત્રે નવા અખતરાઓ કરવામાં આવેલ છે અને તેના પરીક્ષણોની નોંધ રશિયા, એશિયા, યુરોપ આરબ દેશો અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં લેવાઈ છે. આ પ્રયોગોમાં ખેતીના પાણીની ગુણવત્તામાં થયેલ બાહ્ય તથા આંતરિક ફરફારો, જેને કારણે પાણી બારીક છીદ્રોમાંથી પસાર થઈ શુદ્ધિકરણ ક્રિયા થાય છે અને ક્ષારોને ઓગાળવાની ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો થયેલ છે.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

ની ગુલાબી ઇયળ

ની વાતો

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો