ની વાતચીત – ૬

ટુંકમાં કપાસની ખેતી ફુલી ફાલી છે અને ફોરજી ના નામે નબળા કપાસ ખેડૂત ઉગાડે છે એટલે આપણુ જીવન ટકી રહેવાનું કારણ કે કપાસમાંજ જ ખેડૂતને કમાણી છે અને કપાસ સીવાય આમ તો તેની પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી એટલે આપણે ડરવાનું કારણ નથી, આપણું જીવન ટકી રહેશે પણ એક વાત નક્કિ જાણજે ઈંડા તારે મુકવા માટે આગતરો કપાસ પસંદ કરવાનો તો જ આપણી પેઢીઓ બને, જો કે હવે કોઈ આગોતરો કપાસ કરતું નથી પણ ગામે ગામે એક બે દોઢા ખેડૂત હોય જ એટલે એ બાબતે પણ ડરવાનું કારણ નથી. સમાચાર છે કે હવે તો કપાસની નવી નવી જાતો આવી છે એમાંય અમુક સચોટ અને વહેલું ઉત્પાદન આપતી જાતો છે અને હવે આપણી બીકે દિવાળી સુધી કપાસ રાખવો નહિ તેવી વૈજ્ઞાનિકો વાત કરે છે એટલે દર સીઝનમાં આપણી વધુ પેઢીઓ થતી એવું હવે નહિ થાય. ટુંકમાં આખો ખેડૂત સમાજ, કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો, જંતુનાશક દવાઓની કંપનીઓ, ડીલરો, સોશીયલ મીડીયા, આપણાથી એટલા ડરી ગયેલા છે તેથી એવા તો જાગી ગયા છે કે આપણું નિકંદન કાઢી નાખવાનો પ્લાન કર્યો છે પણ આપણને ખબર છે કે ખેડૂતો પણ કયાં ચીંવટવાળા છે , મોબાઈલમાં મોઢું નાખીને પડ્યા હોય છે એટલે આપણે છટકબારી આપણે ગોતી લેસુ.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત .

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો