જીરૂનો ભૂકી છારો

સંરક્ષણાત્મક પગલાં રૂપે વાવણી બાદ ૪૫ દિવસે ૩૦૦ મેશ ગંધકની ભૂકી રપ કિ.ગ્રા./ હે. પ્રમાણે સવારમાં છોડ ઉપર  ઝાકળ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. * રોગ દેખાય કે તરત જ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા. * ભૂકી સ્વરૂપે ગંધકને બદલે દ્વાવ્ય રૂપમાં છંટકાવ કરવા માટે દ્વાવ્ય ગંધક ૮૦ વેપા ૪પ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ઓગાળી ૨ થી ૩ છંટકાવ કરવા.

aries agro
અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

nidhi seeds rutu crop care jira cumin seeds
નીઝુવીડુંની કપાસના ખેડૂતોના અનુભવ જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

નીઝુવીડુંની ના ખેડૂતોના અનુભવ જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

નીઝુવીડું કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. #Agribusiness, #TheProgressiveFarmer, #Agronomy, #Seedcompany, #Ruralarea, #Farmer, #Vegetablefarming, #Dripirrigation, #Pesticide, #Agriculturalmachinery, #VillagePeople, #Village, #Insecticide, #SoilAssociation, #Motorcycles, #Agriculturalscience,

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
નક્ષત્ર  :   સીમ કરે ટહુકો : – હર્ષદ દવે

નક્ષત્ર : : – હર્ષદ દવે

કુત્રિમ વીજળીના ઝળહળાટમાં આપની પાસેથી રાતનું આકાશ છીનવાઈ ગયું છે. કુદરતી સૌન્દર્ય નિહાળવા માટે રાત્રીના આકાશનો આપને ક્યારેય વિચાર કરતાજ નથી. શહેર તો ઠીક, ગામડામાં

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

?

કોમ્પ્યુટરનો યુગ છે માણસના મગજથી ઝડપી ચાલતા કોમ્પ્યુટરનો વૈજ્ઞાનિકો લાભ લઇને મનુષ્યના મગજ જેવું જ વિચારી શકે તેવા આર્ટીફીશીયલ ઈન્ટેલીજન્સ રોબોટનો યુગ આવવાનો છે. આ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ખેતરની વાત : બઝારમાં બ્રાન્ડેડ સસ્તુ આપે છે ? ઈ કેમ થતું હશે ?

આજે બધા ખેડૂતોનો પ્રશ્ન છે કે બઝારમાં એગ્રોવાળા વેપારીઓ બ્રાન્ડેડ બીજ સસ્તુ આપે છે ? ઈ કેમ થતું હશે ? બીજ ખરીદવા જાવ ત્યારે ઘણા

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ભાગ-૯ ઝાકળના પાણીને પણ કેવી રીતે માં વાપરે છે ?

શીયાળામાં ઠાર-ઝાકળ સ્વરૂપે જે પાણી ઝાડાવાઓના પાંદડા પરથી નીચે ટપકે છે, તેને સંગ્રહીત કરવા અમે ઝાડના ઘેરાવા પ્રમાણેની સાઈઝની પ્લાસ્ટીક ટ્રે નીચે મૂકીએ છીએ. આ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

મૂળ ગાંડીકા એટલે યુરિયાની ફેક્ટરી

મૂળ ગાંડીકા એકલે યુરિયાની ફેક્ટરી કઠોળ વર્ગના મૂળનું તો અદ્ભુત કાર્ય છે. મગફળી, મગ, અડદ, મઠ જેવા પાકો શિમ્બી કુળની વનસ્પતિ કહેવાય છે. આ વનસ્પતિના

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

જીરૂમાં કાળીયો/ કાળી

રોગની શરૂઆત થયેથી એઝોક્ઝિસ્ટ્રોબીન ૨૩ એસસી ૧૫ મિ.લી. અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦ વેપા ૨૨ ગ્રામ અથવા મેટીરામ ૭૦ વેપા ૨૨ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઇસી ૧૫

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ફાર્મ ઈન્પુટ : ખેતીમાં નોન વુવન ક્રોપ કવરનો ઉપયોગ

ખેડૂતો રક્ષણાત્મક ખેતી પદ્ધતિ અપનાવી રહ્યા છે .તેમાંનું એક પાસું એટલે ખેતી માં ક્રોપ કવર નો ઉપયોગ .તો ખેડૂત મિત્રો આ લેખ માં આપણે ક્રોપ કવર વિષે માહિતી મેળવીશું .

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
aries agro