• જામ્બુડીયાથી કાળા ટામેટા મેક્સિકોની બઝારમાં
  • લીફી વેજીટેબલની વિદેશોમાં બોલબાલા
  • રોગકારકની માહિતી વહેલી મળે તો ?
  • હિમ પડે તો શું કરવું ? કોઈ મશીન ખરું ?
અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

કૃષિ : નોર્મન બોરલોગ ફિલ્ડ એવોર્ડ ડો. સ્વાતિ નાયકને

છોડને આઘાતથી બચાવો ઉપજ વધારો
બાયો ટેક્નોલોજીથી વધશે છોડમાં પ્રકાશ સંસ્લેશણ
હવે ફળો લાંબા સમય સુધી સાચવશે.

વધુ વાંચો.
nidhi seeds rutu crop care jira cumin seeds

બિયારણના બે રત્નો મરચી 2549 અને 2560

મરચી લીલા અને સુકા મરચા માટેની બેસ્ટ વેરાઈટી છે કેમકે આ મરચીમાં વાઈરસ નહીવત આવે છે, તોડવામાં સહેલી અને બઝાર ભાવ પણ સારા મળી રહે

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી : ફળમાખી માટે ઇઝરાયલની ઉત્તમ શોધ – બયોફીડ

ની ઉત્તમ ખેતી : માખી માટે ઇઝરાયલની ઉત્તમ શોધ – બયોફીડ

સામાન્ય રીતે ફળમાખી જેવી જીવાતોનું નિયંત્રણ કરવા માટે મીથાઇલ યુજીનોલ ટ્રેપ, ફેરોમોન ટ્રેપ,ક્યુંલ્યુંર, લાઇટ ટ્રેપ, તુલસી, પીળા ફુલો વિગેરે જેવી કાં’તો આકર્ષણથી અથવા દુર ભગાડનાર

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

?

ફૂગ અને જીવાતના નિયંત્રણની વાત આવે ત્યારે તેના માટે સારી ક્વોલીટીની જંતુનાશક અને ફૂગનાશકની જરૂરીયાત પડે છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ડ્રીમફિલ્ડ કેમિકલ કંપની પોતાના

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ોનની છોડને આવશ્ક્યતા કેમ છે ?

 છોડમાં ઉગતી કળીની આજુબાજુના પાન નીલવર્ણા થઇ જાય છે. છોડમાં નવા પાન કોફી કલરના થઇ જાય છે. પાનની ધાર, કુંપળ અને ટોચ ઉપર વિશેષ અસર 

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
મરચીના પાકમાં ખાતર વ્યવસ્થાપન – ચાલો ઉત્પાદન વધારીએ.

ના પાકમાં – ચાલો ઉત્પાદન વધારીએ.

જેનો પી.એચ. આંક ૬.૫ થી ૭.૫ ની વચ્ચે અને ટી.ડી.એસ. ૧૨૦૦ થી નીચે હોય અને કાર્બનિક પદાર્થ થી ભરપૂર હોય તેવી જમીન વધારે માફક આવે

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

જીરૂમાં કાળીયો/ કાળી

રોગની શરૂઆત થયેથી એઝોક્ઝિસ્ટ્રોબીન ૨૩ એસસી ૧૫ મિ.લી. અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦ વેપા ૨૨ ગ્રામ અથવા મેટીરામ ૭૦ વેપા ૨૨ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઇસી ૧૫

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

કૃષિ : વરસાદ મોડો પડે તો તે અંગેનું આયોજન શું ધ્યાન રાખવું ? 

૧૫મી જુલાઇ સુધીમાં વાવણી લાયક વરસાદ પડે તો ટૂંકા ગાળામાં વધુ ઉત્પાદન આપતા વિસ્તારને અનુરૂપ પાક અને તેની જાતનું પ્રમાણિત બિયારણનું વાવેતર કરવું જેવા કે,…♦

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: જીવાણુથી થતા પાન અને ના ટપકાં

રોગની શરૂઆત જણાય કે તરત જ કોપર ઓક્ઝિકલોરાઈડ ૦. ૨%  (૬૦ ગ્રામ) ૧૫ લી  પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ કરવો. અથવા કોપર ઓક્ઝિકલોરાઈડ ૦.ર% ( ૬૦

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

નો સપ્રમાણ ઉપયોગ કરવો પડશે.

● ખાતરના ભાવ વધી રહ્યા છે અને હજુ વધશે, છોડને પોષણની જરૂર છે પાક ઉત્પાદન લેવું હશે તો ખાતરનો સપ્રમાણ ઉપયોગ કરવો પડશે. પણ આ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો