ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગનો ખર્ચ કેટલો થાય ?

 સામાન્ય રીતે શાક્ભાજી જેવા પાકોમાં ૮૦% જેટલું કવરીંગ કરવામાં આવે તો લગભગ ૨૦,૦૦૦ રૂપિયા પ્રતિ હૈક્ટર ખર્ચ થાય છે. જ્યારે બાગાયતી પાકોમાં ૪૦% જેટલું કવરીંગ કરવામાં આવે તો લગભગ ૧૪,૦૦૦ રૂપિયા પ્રતિ ઠૈક્ટર જેટલો ખર્ચ થાય છે.

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ
વધુ માહિતી માટે નીચેની વિગતો ભરો

મંત્ર : આપણી માતાઓ અસલી એમબીએ છે.

મંત્ર : દુર્ઘટનાથી બચવા ગાડીની બહાર પણ ધ્યાન આપો.

બીજ મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

" loading="lazy" />

મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો