ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

મેન્યુઅલી – માણસો દ્વારા મલ્ચીંગ કરવું.

 

સામાન્ય રીતે પહેલેથી બનાવેલા જમીનના બેડની ઉપર પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગનું કવરીંગ કરવામાં આવે છે. પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગનું કવરીંગ કરતાં પહેલાં ડ્રીપ લાઈન પાથરવામાં આવે છે. આ રીતે પ્લાસ્ટિક મલ્યિગનું કવરીંગ કરવા માટે ત્રણ કે ચાર માણસોની જરૂરિયાત રહે છે. પ્લાસ્ટિક મલ્ચિગનું કવરીંગ કરી લીઘા પછી ગરમ પાઈપ વડે જરૂરિયાત મૂજબના અંતર કોલ પાડવામાં આવે છે. ઘણીવાર મલ્ચીંગનું કવરીંગ

કરતાં પહેલાં મલ્ચિગ કાગળને જરૂરિયાત મુજબ ફોલ્ડ કરીને ગરમ પાઈપ કે સળીયા વડે હોલ કરવામાં

આવે છે. આ રીત પ્રમાણમાં વધુ ખર્ચાળ છે અને કવરીંગ કરવા માટે વધુ સમય લાગે છે. ત્યારબાદ,

અગાઉથી તૈયાર કરેલ નસંરીને પ્લાસ્ટિક કવરીંગ પરના હોલમાં રોપવામાં આવે છે.

 
અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ
વધુ માહિતી માટે નીચેની વિગતો ભરો

પ્લાસ્ટિક ની પસંદગી

મલ્ચીંગની પસંદગી જરૂરીયાત પ્રમાણે કરવી જોઈએ જેમ કે, નિંદામણના નિયંત્રણ, જમીનનું તાપમાન વધારવા કે ઘટાડવા,

ના પ્રકારો :

૧. ઓર્ગેનિક મલ્યીંગ : સામાન્ય રીતે સેન્દ્રિય પદાર્થો જેવા કે પાકના પાંદડાઓ, ખાતર કે પછી

મંત્ર : આપણી માતાઓ અસલી એમબીએ છે.

મંત્ર : દુર્ઘટનાથી બચવા ગાડીની બહાર પણ ધ્યાન આપો.

બીજ મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

" loading="lazy" />

મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો