ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

પ્લાસ્ટિક મલ્ચિગની મર્યાદાઓ :

૧. ઓર્ગેનિક મલ્ચિગની સપેક્ષે પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગ પ્રમાણમાં વધુ ખર્ચાળ છે.

ર. નર્સરી દ્વારા તૈયાર કરામેલા જ રોપાઓ બળી જવાની સંભાવના રહે છે. 

૩. ટોપ ડ્રેસિંગ ખાતર આપવામાં મુશ્કેલી પડે છે. 

૪. ઉંદરો દ્વારા પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગને નુકશાન થઇ શકે છે. 

૫.વરસાદમાં માટીનું ઘોવાણ વધુ થાય છે.

૬.પ્લાસ્ટિકના કચરાને કારણે જમીન અને વાતાવરણ પ્રદૂષિત થાય છે.

૭. પ્લાસ્ટિક મહ્ચયિગ એ પ્રાણીઓ માટે હાનિકારક છે

૮. પાતળું પ્લાસ્ટિક મલ્ચિગ એકથી વધારે સીઝન માટે ઉપયોગી રહેતું નથી.

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ
વધુ માહિતી માટે નીચેની વિગતો ભરો

કરવાની તકનીક શું છે ?

૧. પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગ પવન ન હોય તે સમયે પાથરવું જોઈએ. . ર. મલ્ચીંગ કાગળમાં કોઈ

પ્લાસ્ટિક ની પસંદગી

મલ્ચીંગની પસંદગી જરૂરીયાત પ્રમાણે કરવી જોઈએ જેમ કે, નિંદામણના નિયંત્રણ, જમીનનું તાપમાન વધારવા કે ઘટાડવા,

મંત્ર : આપણી માતાઓ અસલી એમબીએ છે.

મંત્ર : દુર્ઘટનાથી બચવા ગાડીની બહાર પણ ધ્યાન આપો.

બીજ મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

" loading="lazy" />

મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

ો (પંચરંગીયો કોકડવા તથા પાન વળી જવા)

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો