ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

મેંગેનીઝની પૂર્તિ દ્વારા ોનું નિયંત્રણ

 સંશોધનના ઘણા પરિણામો દ્વારા સાબિત થયું છે, કે મેગેનીઝની પૂર્તિથી વાનસ્પતિક રોગો જેવા કે ધાન્યપાકોમાં ભૂકીછારો, જુવારમાં કુતુલ અને ઘઉંમાં મૂળના રોગોનું નિયંત્રણ થાય છે. જમીનનો ઊંચો આમ્લતા આંક મેગેનીઝની સુલભ્યતા ઘટાડે છે જેના કારણે મેંગેનીઝનું રાસાયણિક અને જૈવિક દહન થતાં મેગેનીઝ ઓક્સાઈડના સ્થિરીકરણમાં વધારો થાય છે  અને સુલભ્યતામાં ઘટાડો કરે છે. ચૂનખડ જમીનમાં ૯૦-૯૫% પૂર્તિ કરેલ મેંગેનીઝનું એક જ અઠવાડિયામાં સ્થિરીકરણ થઇ જાય છે. બટાટા જેવા પાક કે જેને પોષવાહની વધારે જરૂરિયાત હોય છે પણ મેગેનીઝની સુલભ્યતા ઓછી હોવાને કારણે બટાટાના પાકની તત્વની જરૂરિયાત પૂરી થતી નથી. આથી બટાટાના પાકમાં મેગેનીઝની પૂર્તિ, ભલામણ કરતાં વધારે જથ્થામાં આપવામાં આવે છે

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ
વધુ માહિતી માટે નીચેની વિગતો ભરો

પાંદડા રૂપી ખોરાક

 પાંદડાં  ખાઈ શકાય છે એ તો આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ. તૃણાહારી પ્રાણી-પશુ પાંદડાં ખાઈને

માં પડેલા પોષક દ્રવ્યો છોડને કેવી રીતે લભ્ય થાય છે.

● યુરીયા જમીનમાં નાખવાથી જમીનમાં રહેલ માઈક્રોબ્ઝ તેના વિઘટન માટે લાગી પડે છે. આ માઈક્રોબ્ઝ

માં માઈક્રોબ્ઝને બચાવવા માટે નો- ટીલેજ કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે.

● વિદેશમાં આ માઈક્રોબ્ઝને બચાવવા માટે નો- ટીલેજ કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે. ઓછામાં ઓછી ખેડ અથવાતો

મંત્ર : આપણી માતાઓ અસલી એમબીએ છે.

મંત્ર : દુર્ઘટનાથી બચવા ગાડીની બહાર પણ ધ્યાન આપો.

બીજ મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

" loading="lazy" />

મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

માં વિષાણુજન્ય ો (પંચરંગીયો કોકડવા તથા પાન વળી જવા)

ની ગાભમારાની ઇયળ

Next

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો