રાઇમાં સફેદ ગેરૂ

 રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ ટકા વે.પા. ૪૮ ગ્રામ અથવા મેટાલેક્ઝીલ એમઝેડ ૭૨ ટકા વે.પા. ૪૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ગાળી ૧૫ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.

 
અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

nidhi seeds rutu crop care jira cumin seeds

રિટોરવા એક નવી પ્રોડક્ટ

શું તમે વાયરસ સામે એન્ટીવાઈરસ પ્રવૃત્તિ કરીને છોડને તેના આઘાતથી બચાવવા માંગો છો ? તો જાણો કે વાયરસ ચુસીયા જીવાત દ્વારા ફેલાય છે.
આ માહિતી તમારી ખેતી બદલી નાખે અને તમને ઉપાય મળી જાય. 9898038222

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: આંબોનો ભૂકી છારો

રોગની શરૂઆત જણાય કે તરત જ વેટેબલ સલ્ફર ૮૦ ટકા વે.પા 50 ગ્રામ 15 લિટર પાણીમાં ભેળવી પ્રથમ છંટકાવ કરવો. બીજાે છંટકાવ ૧૫ દિવસે હેક્ઝાકોનાઝોલ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ખેતીનું આગોતરૂ આયોજન ક૨વાથી કયા તબ્બકે કેટલા નાણાની જરૂર પડશે

ખેડૂતને પોતાની ખેતીમા આવક –જાવકનો હિસાબ રાખવાથી ક્યા પાકમાથી કેટલો નફો થયો અને કયા પાકમા નુકશાન થયુ તેની જાણકારી મળે છે. વિવિધ પાકોની નફા- નુકસાનની

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

આંબો : મોરની વિકૃતિ જરૂરી સૂચના

રોગીષ્ટ ભાગો અને વિકૃત થયેલ ડાળીઓની ૬ ઈંચ જેટલા તંદુરસ્ત ભાગ સાથે છટણી કરી કાપેલ ભાગ ઉપર બોર્ડ પેસ્ટ (મોરથુથું ૧ કિ.ગ્રા., કળીચૂનો ૧ કિ.ગ્રા.

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
ખેતરે જાવ તો ખબર પડે કે વરસાદ સમયસર ના પડે તો વાવેલા બીજનું શું થાય ?

ખેતરે જાવ તો ખબર પડે કે વરસાદ સમયસર ના પડે તો વાવેલા નું શું થાય ?

શહેરના અથવા તો ખેતી સાથે સ્નાન સૂતક નથી તેવા વાતો કરવા વાળા  લોકોને ખબર નથી કે કેટલા વીશે સો થાય , તેમને છાપામાં વાંચેલું રાસાયણિક

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

સ્વાદ, સુગંધ, દેખાવ તેમજ ઊંચી ગુણવત્તાયુક્ત

ખાવાલાયક મશરૂમની વાત કરીએ તો આવી મશરૂમ સ્વાદ, સુગંધ, દેખાવ તેમજ ઊંચી ગુણવત્તાયુક્ત પ્રોટીનજન્યનો સારો એવો સ્રોત છે. મશરૂમમાં રહેલ રૂપાંતર કરવાની ક્ષમતાને લીધે કોઈપણ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો