ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

પાંદડા રૂપી ખોરાક

 પાંદડાં  ખાઈ શકાય છે એ તો આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ. તૃણાહારી પ્રાણી-પશુ પાંદડાં ખાઈને જ પેટ ભરે છે અને આપણે માણસ જાત પણ ખોરાકમાં પાંદડાંનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીએ છીએ. ગૌચરની જમીન દૂધાળા પશુઓ માટે જ છે. એ જમીનની હદને ઓળંગીને પાલતુ પશુઓ ખેતરમાં પહોંચી જાય તો ખેતરમાં ઉભા મોલ ઓહિયા કરી જાય. ઘાસના તણખલા જેવડા પાંદડાંથી માંડીને છ કુટ ઊંચી મકાઈના પાંદડાં પશુઓનો ખોરાક છે તો એજ રીતે શાકાહારી મનુષ્યો માટૅનો ખોરાક પાંદડાં, કંદમૂળ, શાકભાજી અને કૃળફળાદિ છે. ભાજી પાલોતો નર્યા પાંદડાં જ છે પરંતુ યાદ આવે છે કે વૈજ્ઞાનિક રીતે કોબીજ તો સંપૂર્ણ પાંદડાંનો જ સમુહ છે. કોબીજને થડ, ડાળ, પુષ્પ કે ફળ જેવું કશું હોતુંનથી માત્રપાંદડાં અને પાંદડાં.

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ
વધુ માહિતી માટે નીચેની વિગતો ભરો

માં પડેલા પોષક દ્રવ્યો છોડને કેવી રીતે લભ્ય થાય છે.

● યુરીયા જમીનમાં નાખવાથી જમીનમાં રહેલ માઈક્રોબ્ઝ તેના વિઘટન માટે લાગી પડે છે. આ માઈક્રોબ્ઝ

માં માઈક્રોબ્ઝને બચાવવા માટે નો- ટીલેજ કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે.

● વિદેશમાં આ માઈક્રોબ્ઝને બચાવવા માટે નો- ટીલેજ કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે. ઓછામાં ઓછી ખેડ અથવાતો

મંત્ર : આપણી માતાઓ અસલી એમબીએ છે.

મંત્ર : દુર્ઘટનાથી બચવા ગાડીની બહાર પણ ધ્યાન આપો.

બીજ મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

" loading="lazy" />

મંત્ર : તમારાથી શ્રેષ્ઠ તમારો બીજો કોઈ ગુરુ નથી

કૃષિ મશીનરી

કૃષિ પાકો