કૃષિ માહિતી : ના રોગ – જીવાત ઓળખો

કપાસમાં પાનની નીચેની સપાટી પર થ્રિપ્સ નામની જીવાત નુકસાન કરે છે. તેને લીધે પાનની સપાટી ઝાંખી સફેદ થઈ જાય છે. ઉપદ્રવ વધુ હોય તો આખો છોડ ભૂખરો થઈ જાય છે. પાનકથીરી નામની જીવાત પણ પાનમાંથી રસ ચૂસે છે. તેને લીધે પાનુ ફિક્કા પડી જાય છે. ઉપદ્રવ વધે તો પાનની નીચેના ભાગે કરોળિયાના જાળા જેવી રચના જોવા મળે છે. ઉપદ્રવિત પાનની ઉપરની સપાટીએ પીળા ધાબા જોવા મળે છે.

કપાસના પાકમાં અપરીપક્વ પાન ખરી પડવાનો પ્રશ્ન સામાન્ય છે. સફેદમાખી, ચિકટો (મીલીબગ) અને પાનકથીરી જેવી જીવાતોનો વધુ પડતો ઉપદ્રવ તથા ખૂણિયાં ટપકાં, સૂકારો, મૂળખાઈ, બળીયાં ટપકાં તથા દહિયૉ/છાસિયો જેવા રોગાને લધી પાન ખરી પડતા હોય છે. મોટે ભાગે પાકની પાછલી અવસ્થાએ ઠંડુ અને ભેજવાળુ વાતાવરણ હોય ત્યારે બળિયાં ટપકાંનો રોગ જોવા મળતો હોય છે. તેને લીધે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાકટ અને નીચેના પાન ખરી પડે છ. આવા કિસ્સામાં તેને માટે જવાબદાર જે તે જીવાત કે રોગને ઓળખી યોગ્ય પગલાં લેવા હિતાવહ છે.

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

આંબામાં વૃદ્ધિ નિયંત્રણ

કેમીકલના ઉપયોગથી ઘનિષ્ટ વાવેતર પદ્ધતિમાં ઝાડ વિકાસને કાબૂમાં લઈ શકાય અને ફૂલ આવવાની પ્રક્રિયા વહેલી લાવી શકાય. જેના માટે પેક્લોબ્યુટ્રાઝોલના ઉપયોગથી ૩૫% જેટલો વાનસ્પતિક વિકાસ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પાકને થી બચાવવાની રીત – 10

ફૂગનાશકનો છંટકાવ કરવાનું છેલ્લું શસ્ત્ર અપનાવો મહત્વના પગલા ભરવા છતાં પણ રોગનું પ્રમાણ જણાય ત્યારે છેલ્લે પાક સંરક્ષણ દવાઓ તથા ફૂગનાશકનો ઉપયોગ કરી પાકને તંદુરસ્ત

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
આંગળીના ટેરવે :બિહારના આઈઆઈટી ભણેલા યુવાનોનું સાહસ એટલે દેહાત

:બિહારના આઈઆઈટી ભણેલા યુવાનોનું સાહસ એટલે દેહાત

શું છે આ દેહાંત એપ્લીકેશન ? ચાલો આંગળીના ટેરવે કેવી કમાલ થવાની છે તે જોઈએ. દેહાત કિશાન એપ્લીકેશન દ્વારા ઘેરબેઠા બધા ઇનપુટસ બીજથી શરુ કરીને

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ખેતરની વાત : આપણી ખેતીમાં ઉત્પાદકતા વધારવા ઉપર ઘ્યાન આપવું પડશે

તમો ઉનાળાના આ દિવસોમાં કપાસ, મગફળી, બાજરા, જુવાર, તલ, મગ, અડદના બીયારણનું તમારું સીલેકશન કરવાનું વિચારતા હશો. આપણે હવે આપણી ખેતીમાં ઉત્પાદકતા વધારવા ઉપર ઘ્યાન

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: સુમિલ કેમિકલની નવી પ્રોડક્ટ- બ્લેક બેલ્ટ અને લી .

સુમિલ કંપની એક આધુનિક ટેક્નોલોજીથી બનેલ એક એવી દવા જે દ્રાય કેપ ટેક્નોલાજી (કેપ્સુલ ) સ્વરૂપથી બનેલ છે. જે પાકમાં આવતી બધી જ પ્રકારની ઈયળ માટે અસરકારક દવા છે.

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

સમયસર વરસાદ અંગેનું પાક આયોજન એટલે ? 

બાજરી, દિવેલા, મગ, અડદ, મઠ, ગુવાર,ચોળી, તુવર, મગફળી, તલ, મકાઇ, કપાસ,જુવાર વગેરે પાકોનું જમીનમાં પુરતો ભેજ હોય ત્યારે વાવેતર કરવું.  પૂર્તિ ખાતર જમીનમાં પુરતો ભેજ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં આ જીવાત સામે રક્ષણ મેળવી શકાય છે. કાર્બફ્યૂરાન ૩%

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પસંદગી : મરચીમાં વાયરસ સાવ ઓછો આવે છે.

નિધી સીડ્સ મરચીમાં વાયરસ સાવ ઓછો આવે છે. મેં નિધિ સીડ્સના મરચાં નિધિ ૫૦૫નું વાવેતર કર્યું હતું, વાયરસનું પ્રમાણ ખુબ ઓછું, સુકારા સામે પ્રતિકારક, વધારે

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: મીંજ અને ચૂસીયાં પ્રકારની

આ જીવાતોના ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં  વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફૂગનો પાઉડર ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ચૂસીયાં પ્રકારની જીવાતો અને પાનકોરિયાના વધુ ઉપદ્રવ વખતે

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો